Faritra Boeny : Famokarana katsaka ao Andranomamy, làlam-pihariana mbola azo andrandraina mandritry ny taona maro


Faritra Boeny : Famokarana katsaka ao Andranomamy, làlam-pihariana mbola azo andrandraina mandritry ny taona maro

© Programme PROSPERER/PROSPERER Boeny

Raha hitantsika teo aloha ary fivoaran’ny famokarana katsaka nataon’i Tsito dia tsy mitsahatra ny miketrika zava-baovao hatrany izy. Hita tokoa fa raikitra tao antsainy ilay hoe hampiakatra hatrany fidirambolany, ka tsy ny PROSPERER no andrasany hanao izany aminy fa hanome kosa izay tantsoroka hanatanterahana azy.

Niakatra… grady !

Tsy nafeniny fa betsaka ny fiovàna tsara hitany:

  • Lasa nitombo ny fanitarany ny fiompiana ataony : akoho, vorona ary kisoa;
Fiompiana akoho amam-boron’i Tsitohaina
  • Hitany ho mihena hatrany olana izay nanelingelina azy teo amin’ny famokarany teo aloha. Tsy sahirana intsony izy amin’izao amin’ny famahanana ireo biby ompiany;
  • Trano vato (en dur) fa tsy trano fotaka, na trano bozaka, na trano amin’ny hazo no ipetrahan’izy mianakavy amin’izao;
  • Raha jiro amin’ny pétrole no ampiasainy teo aloha, dia efa manana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro izy

Afaka mianatra tsara ampahatoniana noho izany ireo zanany. Ny trano mafy, sady mazava, ny sakafo ampy ara-dalàna.

Jery lavitra

Mivarotra vokatra katsaka koa izy, mazava ho azy, ary mitahiry sy mikajy izany mba ho tsara vidy hatrany ka tsy manao varotra maimaika.

Manana milina fitotoambary izy eo Andranomamy ary izany dia ezahiny ho fidirambola hafa mitombina ankoatry ny asa famokarana (fambolena, fiompiana, fivarotana) izay ataony.

Loharanombola hafa koa ny fitotoam-bary

Ny toe-tsaina mahay mihary sy mikaroka lalambarotra dia efa ananany : manaporofo izany ny fikirakirany sy fitahirizany vola any amin’ny AirtelMoney sy Tsinjolavitra.

Mitsinjo lavitra tokoa hatrany izy ka tsy mitsahatra ny manatsara ny eo ampelatànany mba ho lanja miakatra ny fari-piainany :

  • Efa eo ampikarakaràna ny antonta-taratasy hiombon’antoka amin’ireo mpampiasa vola eny ambanivohitra (IMF).
  • Mikarakara ny hividy irony antsoina hoe « sémoir ».
  • Maniry koa ny hanana motoculteur ho entina miasa, hikarakaràna ary manitatra ny tany hovoleny.
  • Efa faniriany hatry ny ela koa ny hampiasa ny « égraineuse » hamoasana katsaka.

Ireo rehetra anefa hoy izy dia ezahiny halahatra ny hahazoany arakaraky ny fidirambola, izany hoe arakaraky ny ho-entimanana.

Ankoatra ireo rehetra ireo, dia manentana ka mazoto mizara amin’ireo mpiara-monina izy ny amin’izay hitany fa tokony ho zaraina toy ny fiofanana izay azony.

Dinika sy fitaomana ary fanentanana ny mpiara-monina

Ny tena mahafaly koa dia tsy dia manana ahiahy intsony izy momba ireo famokarana ataony, raha toa ka tonga ny fotoana hifaranan’ny FANOITRA na PROSPERER : « Misaotra ny PROSPERER, tamin’ny tohana nataony sy vitany, satria tena nilainay ireny » hoy izy, ary tohizany hoe « Izany no antony niofanako sy anangonako ireo fitaovana ireo, mba tsy hananako fiankinandoha amin’ny hafa intsony fa tena ho matihanina mahaleotena amin’ny fambolena, fiompiana ary varotra. »

Ankehitriny dia efa miezaka i Tsito mampita ny vokatra vitany amin’ny tambazotra sosialy FaceBook saingy mbola mila fanatsarana ny kalitaon’ny sary avoakany ao.

Mbola malalaka ny tany azo ambolena any Andranomamy na baiboho io na tanety, ary miezaka hatrany izy sy ny Kaoperativa FIAVOTRA izay tarihiny mba tsy hiraviravy tanana mba hampandroso ireo mpamokatra tahaka azy, hampatanjaka ny Kaoperativa, ho reharehan’Andranomamy.

Mbola ho resahintsika manokana eto amin’ny manaraka ny momba ireto roa tonta ireto, dia ny Kaoperativa FAAVOTRA sy ny Kaominina Ambanivohitra Andranomamy.

Raha toa ka te-hitafa mivantana amin’i Tsito ianao momba ny fandraharahana dia azonao antsoina izy amin’ity laharana ity 033 03 791 09

Publications

Appels d'Offres

Mots clés

Nos partenaires

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar – FCCIM

2021 © Programme PROSPERER . Tous droits réservés.

Aujourd'hui : 14 vues | Cette semaine : 1186 vues | Total : 6479 vues