Mot du Coordonateur


Mot du Coordonateur

Folo taona izay no niasan’ny Fandaharanasa FANOITRA; izay Fandaharanasan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana, 10 taona nampandrosoana sy nampivelarana ny sehatrasan’ireo orinasa madinika sy salantsalany eny ambanivohitra. Raha toa ka faritra dimy no niasana tany am-piandohana dia faritra sivy amin’izao fotoana. Raha niainga tamin’ny famporisihana amin’ny famokarana betsaka sy fanatsarana ny vokatra tany am-piandohana amin’ny alalan’ireo fiofanana marolafy dia efa miditra amin’ny fampivadiana ara-barotra ireo mpahazo tombontsoa indray amin’izao fotoana. Raha 10 taona no efa teo ny Fandaharanasa dia efa manao ezaka ihany koa ny hampahaleotena ireo orinasa madinika tohanana. Najoro ho Koperativa ireo fikambanana maro, nampiana hahay hitantana sy hitady tsena sns, novatsiana fitaovana tamin’ny alalan’ny fandoavana ny an-tsasabidy, nanorenana foto-drafitrasa, nampiana tamin’ny famonjena ireo hetsika ara-barotra isan-karazany, nampiana teo amin’ny fitadiavana lalam-barotra. Fitarihan-dalana ihany no nataon’ny Fandaharanasa fa ny tohiny dia ireo sehatrasa madinika ireo no hanohy izany rehefa tsy eo intsony ny Fandaharanasa. Tsy maintsy misy ny tsy fahombiazana fa nefa betsaka ireo fahombiazana hita manoloana ny asa notanterahina. Tsy hiresaka marika isika eto fa nitety kosa ireo orinasa madinika ahafahana mahita ny vokatra, hijoro vavolombelona amin’ny mpiara-belona fa nahavita sy niasa ary mba ahafahany mizara amin’ny hafa ny traikefany. Tamin’ity laharana ity dia Faritra telo ao anatin’ny Faritra iasan’ny Fandaharanasa no notetezina ary nisintonana ireto orinasa madinika ao amin’ny Faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary Vatovavy Fitovinany. Sehatrasa samy manana ny azy no hita amin’izany dia ny lavanila izay sehatrasa tena ahafahana mivelona tsara na dia misedra olana amin’ny tsy fahandriam-pahalemana aza amin’izao fotoana. Eo ihany koa ny sehatrasa famokarana ento-menaka geranium izay tena mahavelona tokoa saingy ilana fikirizana sy faharetana avy amin’ny mpamokatra. Ny fambolena garana izay efa manomboka miha-mahazo vahana ihany koa noho ny fisiana mpandraharaha ara-barotra matanjaka afaka miara-miasa amin’ireo orinasa madinika. Santionany ireo fa azonao atao ny mamantatra bebe kokoa mahakasika ireo sehatrasa ireo sy mandray lesona ihany koa raha ilaina izany amin’ny alalan’ireto orinasa madinika amin’ny sokajiny maro ireto.

Publications

Appels d'Offres

Mots clés

Nos partenaires

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar – FCCIM

2021 © Programme PROSPERER . Tous droits réservés.

Aujourd'hui : 2 vues | Cette semaine : 1174 vues | Total : 6467 vues